[Pinyin Lyrics] ADuo 阿朵 – Xuan Ze Yuan Liang 選擇原諒

MP3 Download: http://zipansion.com/2Jm53

還會緊張嗎 聽到他名字 還痛嗎 那段時光
Hái huì jǐnzhāng ma tīngdào tā míngzì hái tòng ma nà duàn shíguāng
為何要自己 總那麼堅強 淚流 你的權力
wèihé yào zìjǐ zǒng nàme jiānqiáng lèi liú nǐ de quánlì

Continue reading “[Pinyin Lyrics] ADuo 阿朵 – Xuan Ze Yuan Liang 選擇原諒”