Pinyin Lyrics Wei ZI 威仔. A Xia 阿夏 – 你不必再假裝 Ni Bu Bi Zai Jia Zhuang 歌词

Pinyin Lyrics Wei ZI 威仔. A Xia 阿夏 – 你不必再假裝 Ni Bu Bi Zai Jia Zhuang 歌词

MP3 Download: http://corneey.com/wMoUxG

你從來不知道
Nǐ cónglái bu zhīdào
Continue reading “Pinyin Lyrics Wei ZI 威仔. A Xia 阿夏 – 你不必再假裝 Ni Bu Bi Zai Jia Zhuang 歌词”