Pinyin Lyrics Fang Qian Yu (方千玉) – 風吹彩雲飛 (Feng Chui Cai Yun Fei) 歌词

 
Pinyin Lyrics Fang Qian Yu (方千玉) – 風吹彩雲飛 (Feng Chui Cai Yun Fei) 歌词

Singer: Fang Qian Yu (方千玉)
Title: 風吹彩雲飛 (Feng Chui Cai Yun Fei)

雲若飛甘有想明月
Yun ruo fei gan you xiang mingyue
茫茫相思特別多
mangmang xiangsi tebie duo
今夜的風若是陣陣啊吹
jinye de feng ruoshi zhen zhen a chui
吹阮心事千萬回
chui ruan xinshi qian wan hui

情夢有長也有短 啥人會凍來控制
qing meng you zhang yeyou duan sha ren hui dong lai kongzhi
最後無答案 無解說找無真心的話
zuihou wu da’an wu jieshuo zhao wu zhenxin dehua
我甘願跟著彩雲飛
wo ganyuan genzhe caiyun fei
將傷心還乎天地
jiang shangxin hai hu tiandi

等你的疼惜我嘛深深愛過 無怨無後悔
deng ni de teng xi wo ma shen shen aiguo wu yuan wu houhui
飛落情網 風中空徘徊
fei luo qingwang feng zhongkong paihuai
堅強的美麗像一輪明月
jianqiang di meili xiang yilun mingyue
[ti:風吹彩雲飛]
[ti: Fengchui caiyun fei]

[ar:方千玉]
[ar: Fang qian yu]
[al:舊情又綿綿]
[al: Jiuqing you mianmian]
[by:CM-FANG]
[00:00.00]《歌名:風吹彩雲飛》
[00:00.00]“Ge ming: Fengchui caiyun fei”

[00:02.50]《原唱:方千玉》
[00:02.50]“Yuan chang: Fang qian yu”
[00:10.00]《專輯:舊情又綿綿》
[00:10.00]“Zhuanji: Jiuqing you mianmian”
[00:12.50]★☆★☆
[00:15.01]~雲若飛~~甘有~~
[00:15.01]~Yun ruo fei ~~gan you ~~

[00:18.94]想~明~月~~
[00:18.94] Xiang ~ming ~yue ~~
[00:21.94]~茫~茫~~相思~
[00:21.94]~Mang ~mang ~~xiangsi ~
[00:25.02]特~別多~~~
[00:25.02] Te ~bie duo ~~~
[00:29.82]今夜~的風~~
[00:29.82] Jinye ~de feng ~~

[00:32.53]~若是陣陣~啊~吹
[00:32.53]~Ruoshi zhen zhen ~a ~chui
[00:35.94]~吹~阮~~心事~
[00:35.94]~Chui ~ruan ~~xinshi ~
[00:38.78]千萬~回~~~~
[00:38.78] Qian wan ~hui ~~~~
[00:42.47]~情~夢~~有~長~~
[00:42.47]~Qing ~meng ~~you ~zhang ~~

[00:46.51]也~有~短~~
[00:46.51] Ye ~you ~duan ~~
[00:49.18]~啥~人~~會~凍
[00:49.18]~Sha ~ren ~~hui ~dong
[00:52.48]來~控~~制~~~
[00:52.48] Lai ~kong ~~zhi ~~~
[00:56.71]最後無答~案~~
[00:56.71] Zuihou wu da ~an ~~

[01:00.12]無~~解~~說~
[01:00.12] Wu ~~jie ~~shuo ~
[01:03.41]~找~無~~真心~的~話
[01:03.41]~Zhao ~wu ~~zhenxin ~de ~hua
[01:07.52]~~~~
[01:10.29]~~~~

[01:13.00]我甘願~~跟~著~~
[01:13.00] Wo ganyuan ~~gen ~zhe ~~
[01:17.20]彩~雲~飛~~
[01:17.20] Cai ~yun ~fei ~~
[01:20.21]~將傷~~心還~乎~
[01:20.21]~Jiang shang ~~xin hai ~hu ~
[01:23.49]~天~~地~~~
[01:23.49]~Tian ~~de ~~~

[01:27.73]等你的疼~惜~~
[01:27.73] Deng ni de teng ~xi ~~
[01:30.56]~我嘛深~深愛~過~~
[01:30.56]~Wo ma shen ~shen ai ~guo ~~
[01:34.55]無~~怨無~後~悔~~~
[01:34.55] Wu ~~yuan wu ~hou ~hui ~~~
[01:40.13]★☆飛~落~情網~~
[01:40.13]★☆Fei ~luo ~qingwang ~~

[01:44.66]風中空徘~徊~~
[01:44.66] Feng zhongkong pai ~huai ~~
[01:47.99]堅~強的美~麗
[01:47.99] Jian ~qiang di mei ~li
[01:50.39]~像一~輪明~月~~~~
[01:50.39]~Xiang yi ~lun ming ~yue ~~~~
[01:54.50]《歌名:風吹彩雲飛》
[01:54.50]“Ge ming: Fengchui caiyun fei”

[01:59.00]《原唱:方千玉》
[01:59.00]“Yuan chang: Fang qian yu”
[02:03.00]《專輯:舊情又綿綿》
[02:03.00]“Zhuanji: Jiuqing you mianmian”
[02:07.50]《發行:2020-01》
[02:07.50]“Faxing:2020-01”
[02:18.00]《LRC:CM-FANG》
[02:18.00]“LRC:CM-FANG”

[02:22.00]★☆★☆
[02:25.07]~情~夢~~有~長~~
[02:25.07]~Qing ~meng ~~you ~zhang ~~
[02:29.14]也~有~短~~
[02:29.14] Ye ~you ~duan ~~
[02:31.90]~啥~人~~會~凍
[02:31.90]~Sha ~ren ~~hui ~dong

[02:35.12]來~控~~制~~~
[02:35.12] Lai ~kong ~~zhi ~~~
[02:39.44]最後無答~案~~
[02:39.44] Zuihou wu da ~an ~~
[02:42.83]無~~解~~說~
[02:42.83] Wu ~~jie ~~shuo ~
[02:46.11]~找~無~~真心~的~話
[02:46.11]~Zhao ~wu ~~zhenxin ~de ~hua

[02:50.50]~~~~
[02:53.20]~~~~
[02:55.91]我甘願~~跟~著~~
[02:55.91] Wo ganyuan ~~gen ~zhe ~~
[03:00.16]彩~雲~飛~~
[03:00.16] Cai ~yun ~fei ~~

[03:03.03]~將傷~~心還~乎~
[03:03.03]~Jiang shang ~~xin hai ~hu ~
[03:06.48]~天~~地~~~
[03:06.48]~Tian ~~de ~~~
[03:10.69]等你的疼~惜~~
[03:10.69] Deng ni de teng ~xi ~~
[03:13.36]~我嘛深~深愛~過~~
[03:13.36]~Wo ma shen ~shen ai ~guo ~~

[03:17.44]無~~怨無~後~悔~~~
[03:17.44] Wu ~~yuan wu ~hou ~hui ~~~
[03:23.51]★☆飛~落~情網~~
[03:23.51]★☆Fei ~luo ~qingwang ~~
[03:28.12]風中空徘~徊~~
[03:28.12] Feng zhongkong pai ~huai ~~
[03:31.52]堅~強的美~麗
[03:31.52] Jian ~qiang di mei ~li

[03:33.88]~像一~輪明~月~
[03:33.88]~Xiang yi ~lun ming ~yue ~
[03:36.42]★☆★☆
[03:38.42]★☆★☆
[03:40.42]我甘願~~跟~著~~
[03:40.42] Wo ganyuan ~~gen ~zhe ~~

[03:44.97]彩~雲~飛~~
[03:44.97] Cai ~yun ~fei ~~
[03:47.93]~將傷~~心還~乎~
[03:47.93]~Jiang shang ~~xin hai ~hu ~
[03:51.25]~天~~地~~~
[03:51.25]~Tian ~~de ~~~
[03:55.34]等你的疼~惜~~
[03:55.34] Deng ni de teng ~xi ~~

[03:58.02]~我嘛深~深愛~過~~
[03:58.02]~Wo ma shen ~shen ai ~guo ~~
[04:02.08]無~~怨無~後~悔~~~
[04:02.08] Wu ~~yuan wu ~hou ~hui ~~~
[04:07.50]★☆飛~落~情網~~
[04:07.50]★☆Fei ~luo ~qingwang ~~
[04:12.52]風中空徘~徊~~
[04:12.52] Feng zhongkong pai ~huai ~~

[04:15.94]堅~強的美~麗
[04:15.94] Jian ~qiang di mei ~li
[04:18.12]~像一~輪明~月~~~~
[04:18.12]~Xiang yi ~lun ming ~yue ~~~~
[04:21.93]《歌名:風吹彩雲飛》
[04:21.93]“Ge ming: Fengchui caiyun fei”
[04:26.56]《原唱:方千玉》
[04:26.56]“Yuan chang: Fang qian yu”

[04:30.23]《LRC:CM-FANG》
[04:30.23]“LRC:CM-FANG”
[04:33.29]《2020/08/13》
[04:33.29]“2020/08/13”
[04:37.26]
——————————————

9397/《風吹彩雲飛》Hong Tshue Tshái-hûn Pue
9397/“Fengchui caiyun fei”Hong Tshue Tshai-hun Pue
方千玉Png Tshian-gio̍k
fang qian yu Png Tshian-gio̍k
雲若飛
yun ruo fei
hûn nā pue
hun na pue

敢有想明月
gan you xiang mingyue
kám ū siūnn bîng-gue̍h
kam u siunn bing-gue̍h
茫茫相思特別濟
mangmang xiangsi tebie ji
bâng-bâng siunn-si ti̍k-pia̍t tsuē
bang-bang siunn-si ti̍k-pia̍t tsue

今夜的風
jinye de feng
kim-iā ê hong
kim-ia e hong
若是陣陣仔吹
ruoshi zhen zhen zi chui
nā-sī tsūn-tsūn-á tshue
na-si tsun-tsun-a tshue

吹阮心事千萬回
chui ruan xinshi qian wan hui
tshue gún sim-sū tshian-bān huê
tshue gun sim-su tshian-ban hue
情夢有長也有短
qing meng you zhang yeyou duan
tsîng-bāng ū tn̂g iā ū té
tsing-bang u tn̂g ia u te

啥人會當來控制
sha ren hui dang lai kongzhi
siánn-lâng ē-tàng lâi khòng-tsè
siann-lang e-tang lai khong-tse
最後無答案
zuihou wu da’an
tsuè-āu bô tap-àn
tsue-au bo tap-an

無解說
wu jieshuo
bô kái-sueh
bo kai-sueh
揣無真心的話
chuai wu zhenxin dehua
tshuē-bô tsin-sim ê uē
tshue-bo tsin-sim e ue

我甘願綴著彩雲飛
wo ganyuan zhuizhe caiyun fei
guá kam-guān tuè tio̍h tshái-hûn pue
gua kam-guan tue tio̍h tshai-hun pue
將傷心還予天地
jiang shangxin hai yu tiandi
tsiong siong-sim hîng hōo thinn-tē
tsiong siong-sim hing hoo thinn-te

等你的疼惜
deng ni de teng xi
tán lí ê thiànn-sioh
tan li e thiann-sioh
我嘛深深愛過
wo ma shen shen aiguo
guá mā tshim-tshim ài--kuè
gua ma tshim-tshim ai--kue

無怨無後悔
wu yuan wu houhui
bô uàn bô hiō-hué
bo uan bo hio-hue
飛落情網
fei luo qingwang
pue lo̍h tsîng-bāng
pue lo̍h tsing-bang

風中空徘徊
feng zhongkong paihuai
hong-tiong khang pâi-huê
hong-tiong khang pai-hue
堅強的美麗
jianqiang di meili
kian-kiông ê bí-lē
kian-kiong e bi-le

像一輪明月
xiang yilun mingyue
tshiūnn tsi̍t-lûn bîng-gue̍h
tshiunn tsi̍t-lun bing-gue̍h
Special thanks to 老方 for sharing the motion lyric.
Special thanks to lao fang for sharing the motion lyric.
Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
Find more lyrics at jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Check Out This Popular Songs:
Pinyin LyricsAn Qi (安琪) – 愛的聯盟 (Ai De Lian Meng)
Pinyin LyricsWilber Pan (潘瑋柏) – 飛 (Fei)

風吹彩雲飛 (Feng Chui Cai Yun Fei) – English Translation

Yun Ruofei wants to brighten the moon
There is so much lovesickness
If the wind blows tonight
Blow Ruan’s heart back ten thousand times

There are long and short love dreams, who can control it by freezing
No answer at the end, no explanation
I am willing to follow Caiyunfei
Will be sad to the world

Waiting for your cherishment, I have loved me deeply, without complaint or regret
Flying down the love network
Strong beauty is like a bright moon
[ti: The wind blows the colorful clouds fly]

[ar:Fang Qianyu]
[al: The old feelings are endless]
[by:CM-FANG]
[00:00.00] “Song Title: Wind Blows, Colorful Clouds Fly”

[00:02.50] “Original Singing: Fang Qianyu”
[00:10.00] “Album: The Past and the Past”
[00:12.50]★☆★☆
[00:15.01]~Yun Ruofei~~ Gan You~~

[00:18.94]Think~ming~month~~
[00:21.94]~Mang~Mang~~Lovesick~
[00:25.02]Special~Don’t be too much~~~
[00:29.82]The wind of tonight~~

[00:32.53]~If it’s bursts~ah~blow
[00:35.94]~Blow~ Ruan~~ Thoughts~
[00:38.78]Ten million~back~~~~
[00:42.47]~Love~Dream~~Yes~Long~~

[00:46.51]Also~has~short~~
[00:49.18]~what~people~~will~freeze
[00:52.48]Come~Control~~System~~~
[00:56.71]No answer at the end~case~~

[01:00.12]No~~Solution~~Say~
[01:03.41]~Looking for~no~~really~ words
[01:07.52]~~~~
[01:10.29]~~~~

[01:13.00]I am willing to~~follow~~
[01:17.20]Color~cloud~fly~~
[01:20.21]~It will hurt~~ My heart is still~ almost~
[01:23.49]~Heaven~~Earth~~~

[01:27.73]Waiting for your pain~sorry~~
[01:30.56]~I’m so deep~love~over~~
[01:34.55]No~~No complaints~Afterwards~Regret~~~
[01:40.13]★☆Fly~Fall~Love~~

[01:44.66]Wandering in the wind~
[01:47.99]Strong~Strong Beauty~Li
[01:50.39]~Like a~lunming~month~~~~
[01:54.50] “Song Title: The Wind Blows, The Clouds Fly”

[01:59.00] “Original Singing: Fang Qianyu”
[02:03.00] “Album: The Old Feelings Are Continuous”
[02:07.50]”Release: 2020-01″
[02:18.00] “LRC:CM-FANG”

[02:22.00]★☆★☆
[02:25.07]~Love~Dream~~Yes~Long~~
[02:29.14]Also~has~short~~
[02:31.90]~what~people~~will~freeze

[02:35.12]Come~Control~~System~~~
[02:39.44]No answer at the end~case~~
[02:42.83]No~~Solution~~Say~
[02:46.11]~Looking for~no~~really~ words

[02:50.50]~~~~
[02:53.20]~~~~
[02:55.91]I’m willing to~~follow~~
[03:00.16]Cai~cloud~fly~~

[03:03.03]~It will hurt~~ My heart is still~ almost~
[03:06.48]~Heaven~~Earth~~~
[03:10.69]Waiting for your pain~sorry~~
[03:13.36]~I’m so deep~love~over~~

[03:17.44]No~~No complaints~Afterwards~Regret~~~
[03:23.51]★☆Fly~Fall~Love~~
[03:28.12]Hovering in the wind~
[03:31.52]Strong~Strong Beauty~Li

[03:33.88]~Like a~lunming~moon~
[03:36.42]★☆★☆
[03:38.42]★☆★☆
[03:40.42]I am willing to~~follow~~

[03:44.97]Cai~cloud~fly~~
[03:47.93]~It will hurt~~ My heart is still~ almost~
[03:51.25]~Heaven~~Earth~~~
[03:55.34]Waiting for your pain~sorry~~

[03:58.02]~I’m so deep~love~over~~
[04:02.08]No~~No complaints~Afterwards~Regret~~~
[04:07.50]★☆Fly~Fall~Love~~
[04:12.52]Wandering in the wind~

[04:15.94]Tough~Strong Beauty~Li
[04:18.12]~Like Yi~Limming~Moon~~~~
[04:21.93] “Song Title: Wind Blows, Colorful Clouds Fly”
[04:26.56] “Original Sing: Fang Qianyu”

[04:30.23] “LRC:CM-FANG”
[04:33.29]《2020/08/13》
[04:37.26]
——————————————

9397/ “Wind Blowing Colorful Clouds Flying” Hong Tshue Tshái-hûn Pue
Fang Qianyu Png Tshian-gio̍k
Yun Ruofei
hûn nā pue

Dare to think about bright moon
kám ū siūnn bîng-gue̍h
Lovesickness
bâng-bâng siunn-si ti̍k-pia̍t tsuē

Wind tonight
kim-iā ê hong
If you blow
nā-sī tsūn-tsūn-á tshue

Blow Ruan’s heart back ten thousand times
tshue gún sim-sū tshian-bān huê
Love dreams have long and short
tsîng-bāng ū tn̂g iā ū té

Who will control
siánn-lâng ē-tàng lâi khòng-tsè
No answer at the end
tsuè-āu bô tap-àn

No commentary
bô kái-sueh
Without the sincere words
tshuē-bô tsin-sim ê uē

I am willing to fly with colorful clouds
guá kam-guān tuè tio̍h tshái-hûn pue
Return the sadness to the world
tsiong siong-sim hîng hōo thinn-tē

Waiting for your love
tán lí ê thiànn-sioh
I loved it so much
guá mā tshim-tshim ài--kuè

No regrets
bô uàn bô hiō-hué
Feiluoqing
pue lo̍h tsîng-bāng

Hovering in the wind
hong-tiong khang pâi-huê
Strong beauty
kian-kiông ê bí-lē

Like a bright moon
tshiūnn tsi̍t-lûn bîng-gue̍h
Special thanks to Lao Fang for sharing the motion lyric.
Special thanks to W.B. Chen for correcting the lyric.
Find more lyrics at jspinyin.net

Pinyin Lyrics Fang Qian Yu (方千玉) – 風吹彩雲飛 (Feng Chui Cai Yun Fei) 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
方千玉《風吹彩雲飛》官方MV