Pinyin Lyrics ANU – 输过·没哭过 (Shu Guo· Mei Ku Guo) 歌词

 
Pinyin Lyrics ANU – 输过·没哭过 (Shu Guo· Mei Ku Guo) 歌词

Singer: ANU
Title: 输过·没哭过 (Shu Guo· Mei Ku Guo)

བྱིས་པ་ཞིག།
Byis pa zhig/
མཐོ་སྒང་ལ་སྐྱིས།
mtho sgang la skyis/
མཐོ་སྒང་ནས་ཆེ།
mtho sgang nas che/
ཁ་བ་དང་བུ་ཡུག་ཅི་འདྲའི་ཆེ་ན་ཡང་།
kha ba dang bu yug ci’dra’i che na yang/

སྟོབས་ཤུགས་དང་སྙིང་རུས་ཀྱིས་བཙག་པའི།
stobs shugs dang snying rus kyis btsag pa’i/
ཨ་ཕའི་སྔགས་འབོད་ཀྱི་གདམས་ངག་དེ།
a pha’i sngags’bod kyi gdams ngag de/
ཕམ་མྱོང་། ངུ་མ་མྱུང་།
pham myong/ ngu ma myung/
ཕམ་མྱོང་། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར་ནས་ནམ་ཡང་ང་ཡི་རྣ་ལ་བཤད།
pham myong/ ngu ma myung zer nas nam yang nga yi rna la bshad/

ཕམ་མྱོང་། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར་ནས་ང་ཡི་སེམས་ཀྱི་ནང་ལ་བཞག། “
pham myong/ ngu ma myung zer nas nga yi sems kyi nang la bzhag/ “
ཕམ་མྱོང་དེ་ངུ་མ་མྱུང་ཟེར་ནས་ལོ་ཟླ་བའི་དཀའ་བ་སྤྱད་ཏེ།
pham myong de ngu ma myung zer nas lo zla b’i dka’ ba spyad te/
ཨོ་་་་་་ཕམ་མྱོང་། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong/ ngu ma myung zer/
ངུ་མ་མྱུང་།
ngu ma myung/

rap:
རུས་ལ་རྐོས་པའི་རྨི་ལམ་དེ་ཚེ་སྲོག།
Rus la rkos pa’i rmi lam de tshe srog/
ཕྲག་གིས་ལྡིང་བའི་འཕར་རྩ་དེ་སྟུབས་ཤུགས།
phrag gis lding b’i’phar rtsa de stubs shugs/
ཕམ་མྱོང་དེ་ངུ་མ་མྱུང་ཟེར་ནས་ཡར་ལངས་སྟེ། ཡང་སྐྱར་ལ་འགྲོ་ཡ།
pham myong de ngu ma myung zer nas yar langs ste/ yang skyar la’gro ya/

ཡིད་ལ་ཡོད་པའི་དད་པ་དེ་སྲུང་ཡ།
yid la yod pa’i dad pa de srung ya/
སེམས་ལ་ཡོད་པའི་རྨི་ལམ་དེ་བཙོན་ཡ།
sems la yod pa’i rmi lam de btson ya/
ཕམ་མྱོང་དེ་ངུ་མ་མྱུང་ཟེར་ནས་མགོ་བོ་ཡར་ལ་ཆོག་ཡ། མགོ་བོ་ཡར་ལ་ཆོག་ཡ།
pham myong de ngu ma myung zer nas mgo bo yar la chog ya/ mgo bo yar la chog ya/
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/

ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/
བུ་ཆུང་ཞིག།
bu chung zhig/

འོ་གཞས་ཆུང་གཅིག།
‘o gzhas chung gcig/
ལམ་ཆུང་ཞིག།
lam chung zhig/
འཚོ་བ་དང་རྨི་ལམ་ཁ་ཐག་རིང་ན་ཡང་།
‘tsho ba dang rmi lam kha thag ring na yang/
ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཡིས་སྐྱབས་པའི།
yid ches dang dad pa yis skyabs pa’i/

ཨ་ཕའི་ཉམས་ཉེས་དང་རེ་བ་རེས།
a pha’i nyams nyes dang re ba res/
ཕམ་མྱོང་། ངུ་མ་མྱུང་། “
pham myong/ ngu ma myung/ “
rap:
དཔའ་ངར་གྱི་མེ་ལྕེས་ཞུན་པའི་སྟོབས་ཤུགས་དེ་ཡིས་ཆར་རླུང་གོད་ཆག་ཁྲོད་ནས།
Dpa’ ngar gyi me lces zhun pa’i stobs shugs de yis char rlung god chag khrod nas/

ཞུམ་མེད་ཀྱི་གསར་གཏོད་པ་ཡི་སྙིང་གི་སྤོབས་པ་ཁྱེར་ནས་མདུན་ལ་འགྲོ་ཡ
zhum med kyi gsar gtod pa yi snying gi spobs pa khyer nas mdun la’gro ya
འཇིགས་མེད་ཀྱི་ཨ་ཕའི་ཉམས་ཉེ་སྙིང་གི་དབུས་ལ་བཞག་ནས་མདུན་ལ་འགྲོ་ཡ
‘jigs med kyi a pha’i nyams nye snying gi dbus la bzhag nas mdun la’gro ya
འཚོ་བ་དང་རྨི་ལམ་བར་གྱི་ཁ་ཐག་རིང་ཡང་སེམས་ཀྱི་དད་པས་སྐྱབས་ཏེ།
‘tsho ba dang rmi lam bar gyi kha thag ring yang sems kyi dad pas skyabs te/
ཕ་ལོ་ཡི་གདམས་ངག་དེ་དང་རེ་བ་རེ་རེས་བསྩལ་བའི་སྙིངས་རུས་སྐྱེས་ནས།
pha lo yi gdams ngag de dang re ba re res bstsal b’i snyings rus skyes nas/

ཕམ་མྱོང་དེ་ངུ་མ་མྱུང་ཟེར་ནས་མགོ་བོ་ཡར་ལ་ཆོག་ཡ། མགོ་བོ་ཡར་ལ་ཆོག་ཡ།
pham myong de ngu ma myung zer nas mgo bo yar la chog ya/ mgo bo yar la chog ya/
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/

ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/

ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར།
o pham myong zer/
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
o pham myong zer/ ngu ma myung zer/
Find more lyrics at jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Check Out This Popular Songs:
Pinyin LyricsMilk Coffee (牛奶咖啡) – 逝去的歌 (Shi Qu De Ge)
Pinyin LyricsJJ Lin (林俊傑) – 交換餘生 (No Turning Back)

输过·没哭过 (Shu Guo· Mei Ku Guo) – English Translation

བྱིས་པ་ཞིག།
མཐོ་སྒང་ལ་སྐྱིས།
མཐོ་སྒང་ནས་ཆེ།
ཁ་བ་དང་བུ་ཡུག་ཅི་འདྲའི་ཆེ་ན་ཡང་

སྟོབས་ཤུགས་དང་སྙིང་རུབས་ཤུགས་དང་སྙིང་རུས་ཀྱིས་བཙཔག༠
ཨ་ཕའི་སྔགས་འབོད་ཀྱི་གདམས་ངག་དེ།
ཕམ་མྱོང་། ངུ་མ་མྱུང་།

ཕམ་ མྱོང་ ་. ངུ་ མ་ མྱུང་ ཟེར་ ནས་ ང་ ཡི་ སེམས་ཀྱི་ ནང་ ལ་ བཞག ་. ”
ཕམ་ མྱོང་ དེ་ ངུ་ མ་ མྱུང་ ཟེར་ ནས་ ལོ་ ཟླ་ བའི་ དཀའ་ བ་ སྤྱད་ ཏེ ་.
ཨོ་་་་་་ཕམ་མྱོང་། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
ངུ་མ་མྱུང་།

rap:
རུས་ལ་རྐོས་པའི་རྨི་ལམ་དེ་ཚེེསྲོག

ཕམ་ མྱོང་ དེ་ ངུ་ མ་ མྱུང་ ཟེར་ ནས་ ཡར་ ལངས་ སྟེ ་. ཡང་སྐྱར་ ལ་ འགྲོ་ ཡ ་.

ཡིད་ལ་ཡོད་པའི་དད་པ་དེ་སྲུང་ཡ།
སེམས་ལ་ཡོད་པའི་རྨི་ལམ་དེ་བཙོན་ཡ།
ཕམ་ མྱོང་ དེ་ ངུ་ མ་ མྱུང་ ཟེར་ ནས་ མགོ་ བོ་ ཡར་ ལ་ ཆོག་ ཡ ་. མགོ་ བོ་ ཡར་ ལ་ ཆོག་ ཡ ་.
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།

ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
བུ་ཆུང་ཞིག།

འོ་གཞས་ཆུང་གཅིག།
ལམ་ཆུང་ཞིག།
འཚོ་བ་དང་རྨི་ལམ་ཁ་ཐག་རིང་ན་ཡང་།
ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ཡིས་སྐྱབས་པའི།

ཨ་ཕའི་ཉམས་ཉེས་དང་རེ་བ་རེས།
ཕམ་མྱོང་། ངུ་མ་མྱུང་། ”
rap:
དཔའ་ ངར་ གྱི་ མེ་ ལྕེས་ ཞུན་ པའི་ སྟོབས་ ཤུགས་ དེ་ ཡིས་ ཆར་ རླུང་ གོད་ ཆག་ ཁྲོད་ ནས ་.

ཞུམ་ མེད་ ཀྱི་ གསར་གཏོད་ པ་ ཡི་ སྙིང་ གི་ སྤོབས་ པ་ ཁྱེར་ ནས་ མདུན་ལ་ འགྲོ་ ཡ
འཇིགས་ མེད་ ཀྱི་ ཨ་ ཕའི་ ཉམས་ ཉེ་ སྙིང་ གི་ དབུས་ ལ་ བཞག་ ནས་ མདུན་ལ་ འགྲོ་ ཡ
འཚོ་བ་ དང་ རྨི་ལམ་ བར་ གྱི་ ཁ་ ཐག་རིང་ ཡང་ སེམས་ཀྱི་ དད་ པས་ སྐྱབས་ ཏེ ་.
ཕ་ ལོ་ ཡི་ གདམས་ ངག་ དེ་ དང་ རེ་བ་ རེ་ རེས་ བསྩལ་ བའི་ སྙིངས་ རུས་ སྐྱེས་ ནས ་.

ཕམ་ མྱོང་ དེ་ ངུ་ མ་ མྱུང་ ཟེར་ ནས་ མགོ་ བོ་ ཡར་ ལ་ ཆོག་ ཡ ་. མགོ་ བོ་ ཡར་ ལ་ ཆོག་ ཡ ་.
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།

ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།

ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར།
ཨོ་་་ཕམ་མྱོང་ཟེར། ངུ་མ་མྱུང་ཟེར།
Find more lyrics at jspinyin.net

Pinyin Lyrics ANU – 输过·没哭过 (Shu Guo· Mei Ku Guo) 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases

https://www.youtube.com/watch?v=rX8upO9YiuU