[Pinyin Lyrics] Bu Kao Pu Zu He 不靠譜組合 – Man Man Xi Huan Ni 慢慢喜歡你

MP3 Download: http://zipansion.com/iipC

女:
Nǚ:
書裡總愛寫到喜出望外的傍晚
Shū lǐ zǒng ài xiě dào xǐchūwàngwài de bàngwǎn
騎的單車還有他和她的對談
qí de dānchē hái yǒu tā hé tā de duì tán
Continue reading “[Pinyin Lyrics] Bu Kao Pu Zu He 不靠譜組合 – Man Man Xi Huan Ni 慢慢喜歡你”