Pinyin Lyrics 李汶翰, 胡春楊, 管櫟, 夏瀚宇, 嘉羿 – Ge Bi Tai Shan 隔壁泰山

Pinyin Lyrics 李汶翰, 胡春楊, 管櫟, 夏瀚宇, 嘉羿 – Ge Bi Tai Shan 隔壁泰山

合:我是隔壁的泰山 手上抓的是藤蔓
Hé: Wǒ shì gébì de tàishān shǒu shàng zhuā de shì téngwàn
我蕩來蕩去真好玩Say woo woo woo
wǒ dàng lái dàng qù zhēn hǎowán Say woo woo woo
Continue reading “Pinyin Lyrics 李汶翰, 胡春楊, 管櫟, 夏瀚宇, 嘉羿 – Ge Bi Tai Shan 隔壁泰山”