Pinyin Lyrics W0LF 四堅情, Feng Ze 邱鋒澤, Nine Chen 陳零九, Wayne 黃偉晉, LAI 小賴 – 兵變 Bing Bian Betrayal 歌词

 
Pinyin Lyrics W0LF 四堅情, Feng Ze 邱鋒澤, Nine Chen 陳零九, Wayne 黃偉晉, LAI 小賴 – 兵變 Bing Bian Betrayal 歌词

Singer: W0LF 四堅情, Feng Ze 邱鋒澤, Nine Chen 陳零九, Wayne 黃偉晉, LAI 小賴
Title: 兵變 Bing Bian Betrayal

那年秋天你在月台叫我要加油
Nà nián qiūtiān nǐ zài yuè tái jiào wǒ yào jiāyóu

Read more