Pinyin Lyrics Mai Xiao Dou 麥小兜, Zhu He 朱賀 – Xiao Que Xing 小確幸

 
Pinyin Lyrics Mai Xiao Dou 麥小兜, Zhu He 朱賀 – Xiao Que Xing 小確幸

讓我開心這件事 你要全力以赴做到底
Ràng wǒ kāixīn zhè jiàn shì nǐ yào quánlì yǐ fù zuò dàodǐ
包容我小小脾氣 每天用情話哄我睡去
bāoróng wǒ xiǎo xiǎo píqì měitiān yòng qínghuà hōng wǒ shuì qù

Read more