[Pinyin Lyrics] Yang Zi 楊紫 – Ji Sheng Huan 幾生歡 官方歌詞版

MP3 Download: http://zipansion.com/2CA0c

斜雨撩西湖畔 借一把油紙傘 才懂了孤單
Xié yǔ liāo xī húpàn jiè yī bǎ yóuzhǐ sǎn cái dǒngle gūdān
對白淺相念滿 歲月長相見短 淚幾滴鹹淡
duìbái qiǎn xiāng niàn mǎn suìyuè cháng xiāng jiàn duǎn lèi jǐ dī xián dàn

Continue reading “[Pinyin Lyrics] Yang Zi 楊紫 – Ji Sheng Huan 幾生歡 官方歌詞版”