Pinyin Lyrics Dou Wei (窦唯), Chao Jian (朝简) – 弟子规 (Di Zi Gui) 歌词

 
弟子规 (Di Zi Gui) Lyrics – Dou Wei (窦唯), Chao Jian (朝简)

Singer: Dou Wei (窦唯), Chao Jian (朝简)
Title: 弟子规 (Di Zi Gui)

弟子规,圣人训。首孝悌,次谨信。
Dizi gui, shengren xun. Shou xiaoti, ci jin xin.
泛爱众,而亲仁。有余力,则学文。
Fan ai zhong, er qin ren. You yuli, ze xue wen.
父母呼,应勿缓。父母命,行勿懒。
Fumu hu, ying wu huan. Fumu ming, xing wu lan.
父母教,须敬听。父母责,须顺承。
Fumu jiao, xu jing ting. Fumu ze, xu shun cheng.

冬则温,夏则凊。晨则省,昏则定。
Dong ze wen, xia ze qing. Chen ze sheng, hun ze ding.
出必告,反必面。居有常,业无变。
Chu bi gao, fan bi mian. Ju you chang, ye wu bian.
事虽小,勿擅为。苟擅为,子道亏。
Shi sui xiao, wu shan wei. Gou shan wei, zi dao kui.
物虽小,勿私藏。苟私藏,亲心伤。
Wu sui xiao, wu si cang. Gou si cang, qin xin shang.

亲所好,力为具。亲所恶,谨为去。
Qin suo hao, li wei ju. Qin suo e, jin wei qu.
身有伤,贻亲忧。德有伤,贻亲羞。
Shen you shang, yi qin you. De you shang, yi qin xiu.
亲爱我,孝何难。亲憎我,孝方贤。
Qin’ai wo, xiao he nan. Qin zeng wo, xiao fang xian.
亲有过,谏使更。怡吾色,柔吾声。
Qin youguo, jian shi geng. Yi wu se, rou wu sheng.

谏不入,悦复谏。号泣随,挞无怨。
Jian bu ru, yue fu jian. Haoqi sui, ta wu yuan.
亲有疾,药先尝。昼夜侍,不离床。
Qin you ji, yao xian chang. Zhouye shi, buli chuang.
丧三年,常悲咽。居处变,酒肉绝。
Sang san nian, chang bei ye. Ju chu bian, jiurou jue.
丧尽礼,祭尽诚。事死者,如事生。
Sang jin li, ji jin cheng. Shi sizhe, ru shi sheng.

兄道友,弟道恭。兄弟睦,孝在中。
Xiong dao you, di dao gong. Xiongdi mu, xiao zai zhong.
财物轻,怨何生。言语忍,忿自泯。
Caiwu qing, yuan he sheng. Yanyu ren, fen zi min.
或饮食,或坐走。长者先,幼者后。
Huo yinshi, huo zuo zou. Zhang zhe xian, you zhe hou.
长呼人,即代叫。人不在,己即到。
Zhang hu ren, ji dai jiao. Ren buzai, ji ji dao.

称尊长,勿呼名。对尊长,勿见能。
Cheng zunzhang, wu huming. Dui zunzhang, wu jian neng.
路遇长,疾趋揖。长无言,退恭立。
Lu yu zhang, ji qu yi. Zhang wu yan, tui gong li.
骑下马,乘下车。过犹待,百步余。
Qi xiama, cheng xia che.Guo you dai, bai bu yu.
长者立,幼勿坐。长者坐,命乃坐。
Zhang zhe li, you wu zuo. Zhang zhe zuo, ming nai zuo.

尊长前,声要低。低不闻,却非宜。
Zunzhang qian, sheng yao di. Di bu wen, que fei yi.
进必趋,退必迟。问起对,视勿移。
Jin bi qu, tui bi chi. Wen qi dui, shi wu yi.
事诸父,如事父。事诸兄,如事兄。
Shi zhu fu, ru shi fu. Shi zhu xiong, ru shi xiong.
朝起早,夜眠迟。老易至,惜此时。
Chao qi zao, ye mian chi. Lao yi zhi, xi ci shi.

晨必盥,兼漱口。排便回,辄净手。
Chen bi guan, jian shu kou. Paibian hui, zhe jingshou.
冠必正,纽必结。袜与履,俱紧切。
Guan bi zheng, niu bi jie. Wa yu lu, ju jin qie.
置冠服,有定位。勿乱顿,致污秽。
Zhi guan fu, you dingwei. Wu luan dun, zhi wuhui.
衣贵洁,不贵华。上循分,下称家。
Yi gui jie, bu gui hua. Shang xun fen, xia cheng jia.

对饮食,勿拣择。食适可,勿过则。
Dui yinshi, wu jianze. Shi shi ke, wuguo ze.
年方少,勿饮酒。饮酒醉,最为丑。
Nian fang shao, wu yinjiu. Yinjiu zui, zuiwei chou.
步从容,立端正。揖深圆,拜恭敬。
Bu congrong, li duanzheng. Yi shen yuan, bai gongjing.
勿践阈,勿跛倚。勿箕踞,勿摇髀。
Wu jian yu, wu bi yi. Wu jiju, wu yao bi.

缓揭帘,勿有声。宽转弯,勿触棱。
Huan jie lian, wu yousheng. Kuan zhuanwan, wu chu leng.
执虚器,如执盈。入虚室,如有人。
Zhi xu qi, ru zhi ying. Ru xu shi, ru youren.
事勿忙,忙多错。勿畏难,勿轻略。
Shi wu mang, mang duo cuo. Wu weinan, wu qing lue.
斗闹场,绝勿近。邪僻事,绝勿问。
Dou naochang, jue wu jin. Xie pishi, jue wu wen.

将入门,问孰存。将上堂,声必扬。
Jiang rumen, wen shu cun. Jiang shangtang, sheng bi yang.
人问谁,对以名。吾与我,不分明。
Ren wen shei, dui yi ming. Wu yu wo, bu fenming.
用人物,须明求。倘不问,即为偷。
Yong renwu, xu ming qiu. Tang bu wen, ji wei tou.
借人物,及时还。后有急,借不难。
Jie renwu, jishi hai. Hou you ji, jie bu nan.

凡出言,信为先。诈与妄,奚可焉?
Fan chuyan, xin wei xian. Zha yu wang, xi ke yan?
话说多,不如少。惟其是,勿佞巧。
Huashuo duo, buru shao. Weiqi shi, wu ning qiao.
奸巧语,秽污词。市井气,切戒之。
Jian qiao yu, hui wu ci. Shijing qi, qie jie zhi.
见未真,勿轻言。知未的,勿轻传。
Jian wei zhen, wu qing yan. Zhi wei de, wu qing chuan.

事非宜,勿轻诺。苟轻诺,进退错。
Shi fei yi, wu qing nuo. Gou qing nuo, jintui cuo.
凡道字,重且舒。勿急疾,勿模糊。
Fan dao zi, zhong qie shu. Wu ji ji, wu mohu.
彼说长,此说短。不关己,莫闲管。
Bi shuo chang, ci shuo duan. Bu guan ji, mo xian guan.
见人善,即思齐。纵去远,以渐跻。
Jian ren shan, ji si qi. Zong qu yuan, yi jian ji.

见人恶,即内省。有则改,无加警。
Jian ren e, ji nei xing. You ze gai, wu jia jing.
唯德学,唯才艺。不如人,当自砺。
Wei de xue, wei caiyi. Buru ren, dang zi li.
若衣服,若饮食。不如人,勿生戚。
Ruo yifu, ruo yinshi. Buru ren, wu sheng qi.
闻过怒,闻誉乐。损友来,益友却。
Wenguo nu, wen yu le. Sun you lai, yiyou que.

闻誉恐,闻过欣。直谅士,渐相亲。
Wen yu kong, wenguo xin. Zhi liang shi, jian xiangqin.
无心非,名为错。有心非,名为恶。
Wuxin fei, ming wei cuo. Youxin fei, ming wei e.
过能改,归于无。倘掩饰,增一辜。
Guo neng gai, guiyu wu. Tang yanshi, zeng yi gu.
凡是人,皆须爱。天同覆,地同载。
Fanshi ren, jie xu ai. Tian tong fu, de tong zai.

行高者,名自高。人所重,非貌高。
Hang gao zhe, ming zi gao. Ren suo zhong, fei mao gao.
才大者,望自大。人所服,非言大。
Cai da zhe, wang zi da. Ren suo fu, fei yan da.
己有能,勿自私。人所能,勿轻訾。
Ji you neng, wu zisi. Ren suo neng, wu qing zi.
勿谄富,勿骄贫。勿厌故,勿喜新。
Wu chan fu, wu jiao pin. Wu yan gu, wu xi xin.

人不闲,勿事搅。人不安,勿话扰。
Ren bu xian, wu shi jiao. Ren bu’an, wu hua rao.
人有短,切莫揭。人有私,切莫说。
Ren you duan, qie mo jie. Ren you si, qie mo shuo.
道人善,即是善。人知之,愈思勉。
Daoren shan, ji shi shan. Ren zhizhi, yu si mian.
扬人恶,即是恶。疾之甚,祸且作。
Yang ren e, ji shi e. Ji zhi shen, huo qie zuo.

善相劝,德皆建。过不规,道两亏。
Shan xiangquan, de jie jian.Guo bu gui, dao liang kui.
凡取与,贵分晓。与宜多,取宜少。
Fan qu yu, gui fenxiao. Yu yi duo, qu yi shao.
将加人,先问己。己不欲,即速已。
Jiang jia ren, xian wen ji. Ji bu yu, ji su yi.
恩欲报,怨欲忘。报怨短,报恩长。
En yu bao, yuan yu wang. Baoyuan duan, bao’en zhang.

待婢仆,身贵端。虽贵端,慈而宽。
Dai bi pu, shen gui duan. Sui gui duan, ci er kuan.
势服人,心不然。理服人,方无言。
Shi fu ren, xin buran. Li fu ren, fang wu yan.
同是人,类不齐。流俗众,仁者希。
Tong shi ren, lei bu qi. Liusu zhong, renzhe xi.
果仁者,人多畏。言不讳,色不媚。
Guo renzhe, ren duo wei. Yan buhui, se bu mei.

能亲仁,无限好。德日进,过日少。
Neng qin ren, wuxian hao. De ri jin,guo ri shao.
不亲仁,无限害。小人进,百事坏。
Bu qin ren, wuxian hai. Xiao ren jin, baishi huai.
不力行,但学文。长浮华,成何人。
Bu lixing, dan xue wen. Zhang fuhua, cheng heren.
但力行,不学文。任己见,昧理真。
Dan lixing, bu xue wen. Ren jijian, mei li zhen.

读书法,有三到。心眼口,信皆要。
Dushu fa, yousan dao. Xinyan kou, xin jie yao.
方读此,勿慕彼。此未终,彼勿起。
Fang du ci, wu mu bi. Ci wei zhong, bi wu qi.
宽为限,紧用功。工夫到,滞塞通。
Kuan wei xian, jin yonggong. Gongfu dao, zhi sai tong.
心有疑,随札记。就人问,求确义。
Xin you yi, sui zhaji. Jiu ren wen, qiu que yi.

房室清,墙壁净。几案洁,笔砚正。
Fang shi qing, qiangbi jing. Ji an jie, bi yan zheng.
墨磨偏,心不端。字不敬,心先病。
Mo mo pian, xin bu duan. Zi bujing, xin xian bing.
列典籍,有定处。读看毕,还原处。
Lie dianji, you ding chu. Du kan bi, huanyuan chu.
虽有急,卷束齐。有缺坏,就补之。
Sui you ji, juan shu qi. You que huai, jiu bu zhi.

非圣书,屏勿视。蔽聪明,坏心志。
Fei sheng shu, ping wu shi. Bi congming, huai xinzhi.
勿自暴,勿自弃。圣与贤,可驯致。
Wu zibao, wu ziqi. Sheng yu xian, ke xun zhi.
Find more lyrics at jspinyin.net

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases
Check Out This Popular Songs:
Pinyin Lyrics
Hu Luo Bo (胡萝卜) - 和你在一起 (He Ni Zai Yi Qi)

Pinyin Lyrics
Luo Tian Yi (洛天依) - 牛彼 · 普拉多 (Niu Bi · Pu La Duo)

弟子规 (Di Zi Gui) – English Translation

Disciple rules, saints. The first filial piety, the second time I believe.
Panican, and relatives. There is a lot of effort, then learn.
Don’t slow your parents. Parents, don’t help.
Parents teach, you must listen. Parents are responsible for handling.

Winter temperature, summer is 凊. In the morning, the province, stunned.
Bill, reverse. Having often, the industry has not changed.
Although it is small, don’t be good. For those who are good, the subway loss.
Although small, do not hide. Rational, intimacy.

Good, good, power. I am evil, I have to go.
I have hurt, I am worried. Germany is hurt, it is ashamed.
Dear me, how is Xiao. Promise me, filial piety.
Dear, 谏. Iymotherly, my teeth.

谏 不 入, 复 复. Snoking, 怨.
Dear disease, medicine first taste. Day and night, no bed.
Funeral for three years, often sad. The place of place, alcoholic.
Funeral, sincere. The deceased, such as things.

Brothers, the brother. Brother, filial piety.
The property is light and grievances. Swords, 忿 忿.
Or diet, or sit down. The elders first, after the young man.
Long call, let you call. People are not there, they are here.

Respect, don’t call. For respect, don’t see you.
The road is long, and the end is bad. Long speech, stand up.
Ride a horse, take off the bus. Overwise, Baibu.
Elder, you don’t sit. The elders sit and live.

During the front, the sound is low. Low, it is not suitable.
Benefit and return will be late. Ask the right, not move.
Things are the fathers, such as the father. Things brothers, such as a brother.
Drop in early, night sleep. Old easy, cherish it.

Morning will be launched, there is a mouthful. Return, screamed.
Coronent, Newbeller. Socks are with the performance.
Set the crown, there is positioning. Do not mess, caution.
Yisheng, unaserfulness. On the point and start, referred to as the home.

For diet, do not pick. Eat, do not cross.
There are fewer people, don’t drink alcohol. Drinking, ugly.
Steps, stand and end.揖 deep round, praise.
Do not practice threshold, do not lean. Do not squat, don’t shake.

Swiscovers, do not sound. Wide turn, do not trigger.
Impert, such as full. Enter the emotic room, if someone.
Don’t have busy, busy more wrong. Don’t happen, don’t slightly.
Don’t close. Swipe, never ask.

Get start and ask. Will go to the hall, you will be strong.
Who is a person, a name. I am with me, I am not distinct.
Use the characters and must be clear. If you don’t ask, you are stealing.
Borrow people, timely. After anxious, it is not difficult.

Everyone speaking, the letter is first. Scam and the 焉, 奚 可?
It’s better to say, it is better. Only, don’t worry.
Training, blasting words. City inheritance, cutting.
See unhappy, don’t say it. Do not pass it.

Don’t be light, don’t light. Ignore, Intracted.
Forward characters, heavy and comfortable. Do not stop, do not blur.
He said long, this is short. Don’t pay yourself, Moardou.
See people good, thought. It is far from the longitudinality.

See people evil, that is, the province. There is a change, no alarm.
Only Germany, only the art. Not as good as people, as yourself.
If the clothes are diet. Not as good as people, don’t help.
I smelled, and I am honored. Damage friends, Yifu.

After the war, he smelled. Direct, gradually.
No heart, name is wrong. Careless, name is evil.
Over-reform, attributed to If you hide, you will lose it.
Everyone must love. Time together, local load.

Skare, name is high. People are heavy, unlawful.
At the big, he hoped from the big. The people are obeyed, non-speaking.
Be your own, don’t private itself. People can, don’t be light.
Don’t be rich, don’t score. Don’t get taddy, don’t get new.

People are not idle, do not stir. People are uneasy, do not disturb.
There is a short man, don’t meet. People have private, don’t say.
Taoist is good, that is, good. Knowing it, thinking.
The evil is evil. Dedication, misfortune.

Good to persuade, Germany is built. Over regulations, two losses.
Wherever, you know. With a lot, take less.
Will add people, ask yourself. Don’t want, so that you have already.
Grace will report, complain. Remember short, report to the long.

Waiting for servants, you can do it. Although it is easy to, it is wider.
Situating people, don’t work. Strict people, say no words.
The same is a person, the class is uneven. Customs, benevolent.
The nuts, people have a fear. Huye, color.

Can relatively, unlimited. Germany, the sun, and there are few days.
Not relatives, unlimited. Small people enter, hundreds of things bad.
Don’t travel, but learning. Changpun, why.
But the power, don’t learn. See you, I am really real.

Reading the law, there are three to. Heart, believers.
Read this, do not read. This is not final, do not start.
Wide is limited, and it is used. Working, hyschey.
He is suspicious, follow. Ask, ask for confidence.

Room cleaning, net. Several cases, pen 砚.
The ink mill is biased, and the heart is not. Word disrespect, heart disease.
Columns, customs place. Read the bi, restore.
Although there is an urgency, the roll beam. It is lacking, it will be added.

Non-holy books, do not look at. Made smart, bad.
Don’t come back, don’t stand it. Holy Swage, you can beat.
Find more lyrics at jspinyin.net

Pinyin Lyrics Dou Wei (窦唯), Chao Jian (朝简) – 弟子规 (Di Zi Gui) 歌词

Kindly like and share our content. And please follow our blogs for the latest and best Chinese songs, pops and ballads.

We don’t provide any MP3 Download, please support the artist by purchasing their music 🙂

You can purchase their music thru 
Amazon Music or Apple Music
Disclosure: As an Amazon Associate and an Apple Partner, we earn from qualifying purchases