Pinyin Lyrics 李汶翰, 胡春楊, 管櫟, 夏瀚宇, 嘉羿 – Ge Bi Tai Shan 隔壁泰山

 
Pinyin Lyrics 李汶翰, 胡春楊, 管櫟, 夏瀚宇, 嘉羿 – Ge Bi Tai Shan 隔壁泰山

合:我是隔壁的泰山 手上抓的是藤蔓
Hé: Wǒ shì gébì de tàishān shǒu shàng zhuā de shì téngwàn
我蕩來蕩去真好玩Say woo woo woo
wǒ dàng lái dàng qù zhēn hǎowán Say woo woo woo

Read more