Pinyin Lyrics Han Luo 寒洛 & Gu Run 鼓潤 – 我嫉妒動物受苦並死去 Wo Ji Du Dong Wu Shou Ku Bing Si Qu (罪途 The Guilt OST) 歌词

Pinyin Lyrics Han Luo 寒洛 & Gu Run 鼓潤 – 我嫉妒動物受苦並死去 Wo Ji Du Dong Wu Shou Ku Bing Si Qu (罪途 The Guilt OST) 歌词

留下一把琴和幾張樂譜
liú xià yī bǎ qín hé jǐ zhāng lè pǔ

Read more